113. Sa Bahay muli ni Lazarus Pagkatapos ng mga Tabernakulo. Paanyaya ni Jose ng Arimathea.

Pebrero 20, 1945.

¹Hindi ko alam kung papaano ako makapagsusulat nang labis, sapagkat napakinggan ko na ibig ni Jesus na magpakitang isinasabuhay ang Ebanghelyo ayon sa naisabuhay Niya ito, at ako ay naghirap buong gabi inaalaala ang sumusunod na bisyon, na ang mga salitang aking narinig tungkol dito ay isinusulat ko, hanggang sa magagawa ko, upang hindi ko ito makalimutan [...]

²At ngayon, noong alas onse, nakikita ko ito.

Si Jesus ay nasa loob muli ng bahay ni Lazarus. Ayon sa aking naririnig, naintindihan ko na ang mga Tabernakulo ay naipagdiwang na at na si Jesus ay bumalik sa Bethany sa pamamagitan ng pamimilit ng Kanyang kaibigan, na ayaw na kailanman mapahiwalay kay Jesus. Nabatid ko rin na si Jesus ay nasa bahay ni Lazarus kasama lamang si Simon at si Juan, habang ang iba ay nakakalat sa lugar. Panghuli naintindihan ko na nagkaroon ng isang pagkikita-kita ng mga magkakaibigan, mga tapat kay Lazarus, na nag-anyaya sa kanila upang makilala si Jesus.

Naintindihan ko ang lahat na iyan, sapagkat si Lazarus ay nagpapaliwanag pa nang husto tungkol sa mga moral na karakter ng bawat isa. ³Nagsasalita tungkol kay Jose ng Arimathea, nilalarawan niya siya bilang isang tunay at makatarungan na Israelita. Sinasabi niya: «Hindi siya nangangahas na magsalita nang ganyan, sapagkat natatakot siya sa Sanhedrin, kung saan siya ay isang miyembro, at ito ay napopoot na sa Inyo. Ngunit umaasa siya na makikita niya sa Inyo ang Inihulang Isa ng mga Propeta. Siya ay nakiusap kaagad sa akin kung siya ay maaaring pumunta upang makilala Kayo at gawin ang kanyang sariling opinyon tungkol sa Inyo, sa dahilan na hindi niya iniisip na tama ang sinasabi ng Inyong mga kaaway tungkol sa Inyo... Ang mga Pariseo mula sa layo ng Galilee ay pumunta upang akusahan Kayo ng pagkakasala. Ngunit ang tantsa ni Jose ay: “Ang nakagagawa ng mga himala ang ibig sabihin nakakasama niya ang Diyos. Ang nakakasama ng Diyos ay hindi maaaring nasa pagkakasala. Hindi lamang iyan, bagkus, siya ay walang iba bagkus isang minamahal ng Diyos”. At ibig niya Kayong mapunta sa Arimathea, bilang kanyang panauhin. Sinabi niya sa akin na sabihin sa Inyo. At nakikiusap ako sa Inyo: pakiusap na ipagkaloob ang kanyang pakiusap at akin.»

«Ako ay naparito para sa mahihirap at para sa mga naghihirap sa kanilang mga kaluluwa at mga katawan, kaysa para sa malalakas na ang tingin sa Akin ay isa lamang kawili-wiling bagay. Ngunit pupunta Ako sa bahay ni Jose. Hindi Ako laban nang sadya sa malalakas. Ang isa sa Aking mga disipulo – ang isa na dala ng pag-uusyoso at pagpapahalaga sa sarili ay pumunta sa iyong bahay, nang walang kahit na anong utos mula sa Akin... ngunit siya ay bata pa at kailangan na tiisin natin siya – ay makapagpapatunay tungkol sa Aking paggalang para sa malalakas na lipì na pinoproklama ang kanilang mga sarili na “mga bantay ng Batas” at... ang ibig nilang sabihin “mga tagapagpanatili sa Kataastaasan”. O! Ang Eternal na Ama ay napananatili ang Kanyang Sarili sa pamamagitan ng Kanyang Sarili. Wala sa mga dalubhasa ang kailanman nagkaroon ng paggalang ng katulad ng mayroon Ako sa mga opisyal ng Templo.»

«Alam ko. Napakaraming tao ang nakaaalam... Ngunit ang pinakamagagaling lamang ang tumatawag sa ganyang aktitud sa tamang pangalan nito. Ang iba... tinatawag itong “pagkukunwari”.»

«Nakapagbibigay ang isa ng kung ano lamang ang mayroon siya sa sarili niya mismo, Lazarus.»

«Totoo. Ngunit pumunta kay Jose. Ibig niya Kayong makasama sa susunod na Sabbath.»

«Pupunta Ako. Mapasasabihan mo siya.»

⁴«Si Nicodemus din ay mabuti. Oo... sinabi niya sa akin... Masasabi ko ba sa Inyo ang isang puna sa isa sa Inyong mga disipulo?»

«Oo, gawin mo. Kung siya ay isang makatarungan na tao sasabihin niya kung ano ang makatarungan; kung di-makatarungan, pupunahin niya ang isang kombersiyon, sapagkat ang Espiritu ay nagbibigay ng liwanag sa espiritu ng tao, kung siya ay isang matuwid na tao; at ang espiritu ng tao na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos ay nagtataglay ng isang mas mataas pa sa tao na karunungan at nakababasa ng katotohanan sa mga puso.»

«Sinabi niya sa akin: “Hindi ko pinupuna ang presensya ng di-nag-aral na mga tao o ng mga kolektor ng buwis sa mga disipulo ng Kristo. Ngunit hindi ko nakikitang karapat-dapat ng pagiging isa sa Kanyang mga disipulo, ang tao na hindi ko malaman kung para sa Kanya o laban sa Kanya, bagkus isang hunyango, na kinukuha ang kulay at hitsura ng kung ano ang nasa kapaligiran nito”.»

«Iyan ay ang Iskariote. Alam Ko.  Ngunit maniwala sa Akin: ang kabataan ay isang alak na umaasim at pagkatapos nadadalisay. Kapag nangangasim ito ay umaalsa at bumubulà at aapaw sa lahat na direksiyon sa pamamagitan ng kalabisang sigla. Ang hanging tagsibol ay umiihip sa lahat na direksiyon at tila isang baliw na nanggugusot ng mga dahon. Ngunit ang hangin ang ating dapat pasalamatan para sa pagdami ng mga bulaklak. Si Judas ay isang alak at hangin. Ngunit siya ay hindi masama. Ang kanyang asal ay nakababalisa at nakababagabag, nakapananakit pa nga at nakapagpapahirap sa isa. Ngunit siya ay hindi ganap na masama... siya ay isang mainit na bisiro.»

«Ganyan ang sinasabi Ninyo... Ako ay walang kakayahan na husgahan siya. ⁵Mapait pa rin ang aking pakiramdam tungkol sa pangyayari na sinabi niya sa akin na nakita Ninyo si Maria...»

«Ngunit ang iyong kapaitan ay ngayon napatamisan na ng pulot, dahil sa Aking pangako...»

«Oo, ngunit naaalaala ko ang sandaling iyon. Ang kapighatian ay hindi nakalilimutan kahit na kung ito ay tapos na.»

«Lazarus, Lazarus! Nag-aalala ka ng napakaraming bagay... at napakawalang kuwenta. Hayaang makaraan ang mga araw katulad ng mga bulâ  na nawawala at hindi na bumabalik sa kanilang maningning o malungkot na mga kulay. At tingnan ang Langit. Ito ay hindi nawawala: ito ay para sa makatarungan.»

«Oo, Guro at Kaibigan. Hindi ko pupunahin ang katotohanan na si Judas ay kasama Ninyo, o ang katotohanan na pinananatili Ninyo siya. Magdarasal ako na siya ay hindi makasasamâ sa Inyo.»

Si Jesus ay ngumingiti at ang lahat ay nagtatapos.

(604) 160910/052113

Sunod na kabanata.