15. Ang Kongklusyon sa Panahon Bago ang Ebanghelyo.

Top of Form

jesus sinab

¹Sinasabi ni Jesus:

«Ang ikot (ng panahon) ay tapos na. Ito ay naging napakatamis at banayad at sa pamamagitan nito ang iyong Jesus ay dinala kang palabas mula sa kaguluhan ng mga araw na ito nang walang pagkagulat. Katulad ng isang sanggol nakabalot sa malambot na delanang mga lampin at inihiga sa malalambot na kutson, ikaw ay inilubog sa masasayang bisyon upang hindi mo maramdaman ang kalupitan ng mga tao na napopoot sa halip na nagmahalan sa isa’t isa, at mahintakutan ng ganyang kabangisan. Hindi mo na matagalan pa ang ilang mga sitwasyon, at ayaw Kong ikaw ay mamatay dahil sa kanila, sapagkat inaalagaan Ko ang Aking “bunganga”.

²Ang rason kung bakit ang mga biktima ay napahihirapan ng lubos na kawalang pag-asa ay malapit nang tumigil sa mundo. Kung gayon, Maria, ang panahon ng iyong nakamamatay na paghihirap dahil sa napakaraming rason sa gayong kalaking kaibhan sa iyong mga nararamdaman, ay magtatapos na rin.  Ngunit ang iyong paghihirap ay hindi titigil: ikaw ay isang biktima. Ngunit ang bahagi nito: ang huli, ay titigil. Pagkatapos ang araw ay darating kung kailan sasabihin Ko sa iyo, katulad ng Aking sinabi kay Maria ng Magdala noong siya ay namamatay na: “Magpahinga. Panahon na ngayon para sa iyo na magpahinga. Ibigay mo sa Akin ang iyong mga tinik. Panahon na ngayon para sa mga rosas. Magpahinga at maghintay. Pinagpapala kita, o pinagpalang kaluluwa”.

Iyan ang sinasabi Ko sa iyo noon, at iyon ay isang pangako na hindi mo naintindihan. Dahil ang panahon ay lumalapit kung kailan ka ilulublob, pagugulungin, kakadenahan at pupunuin ng mga tinik, sa pinakamalalim na kadiliman... inuulit Ko na ito sa iyo ngayon, kasama ang lugod na tanging ang Pag-ibig lamang, Na Ako nga, ang makararamdam kung kailan Nito mapatitigil ang minamahal Nito sa paghihirap. At Ako, Na nakaaalam, ay nagsasabi sa iyo, sa katauhan ng mundo na hindi nakaaalam, sa katauhan ng Italia, ng Viareggio, ng maliit na nayon na ito, kung saan mo Ako dinala – pagnilayan ang ibig-sabihin ng mga salitang ito – sinasabi Ko sa iyo “maraming salamat” katulad na ito ang nauukol sa mga holokausto para sa kanilang mga sakripisyo.

³Noong pinakita Ko sa iyo si Cecily, ang birhen-esposa, sinabi Ko sa iyo na siya ay nagbuntis sa pamamagitan ng Aking mga pabango, na dahil dito kinaladkad niya ang kanyang asawa, bayaw, mga katulong, mga kamag-anak, mga kaibigan. Ginagampanan mo ang katayuan ni Cecily sa baliw na mundong ito, at hindi mo nalalaman, ngunit sinasabi Ko sa iyo, Ako Na nakaaalam. Ikaw ay natigmak sa Akin, ng Aking salita, sinabi mo sa mga tao ang tungkol sa Aking mga minimithi at ang pinaka-magagaling sa kanila ay nakaintindi at sinusundan ka, isang biktima, mas marami pa ang bumangon, at kung ang iyong amangbayan at ang mga lugar na mas mahal sa iyo ay hindi pa ganap na sirâ, ito ay dahil sa katotohanan na maraming mga biktima ang tinupok dahil sa iyong halimbawa at sa iyong ministeryo. Salamat sa iyo, Aking pinagpalang isa. Ngunit magpatuloy. Malaki ang Aking pangangailangan na mailigtas ang lupa, na mabilí muli ang lupa, at kayong mga biktima ang pera.

⁴Harinawang ang Karunungan, na nagtuturo sa mga santo at nagtuturo sa iyo nang diretso, ay maitaas ka nang lalu’t lalo pa sa pag-intindi sa Siyensiya ng buhay at sa pagsasabuhay nito. Itayo mo ang iyong maliit na tolda malapit sa bahay ng Panginoon. Hindi lamang, bagkus, itusok ang mga pasak ng iyong sariling tirahan sa loob ng luklukan ng Karunungan at mamuhay doon nang hindi na kailanman lumalabas. Magpapahinga ka, sa ilalim ng proteksiyon ng Panginoon Na nagmamahal sa iyo, katulad ng isang ibon sa gitna ng mabulaklak na mga sanga at poprotektahan ka Niya laban sa lahat na mga bagyong espirituwal at mapupunta ka sa loob ng liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, mula kung Kanino bababa para sa iyo ang mga salita ng kapayapaan at katotohanan.

Humayo sa kapayapaan. Pinagpapala kita, o pinagpalang kaluluwa.»

                                                                ---------------------------

mary sinab

⁵Kaagad pagkatapos sinabi ni Maria:

«Isang regalo kay Maria para sa kanyang kapistahan mula sa Ina. Isang kabit-kabit na mga regalo. At kung may ilang tinik kasama nito, huwag magreklamo sa Panginoon Na nagmahal sa iyo katulad na minahal Niya ang kaunting mga tao.

Sinabi Ko sa iyo sa simula: “Magsulat tungkol sa Akin. Ang lahat ng iyong mga kapighatian ay pagiginhawahan”. Nakikita mo na ngayon na ito ay totoo. Ang regalong ito ay inireserba para sa panahong ito ng kasabikan, sapagkat hindi lamang ang espiritu ang aming inaalagaan, inaalagaan din namin ang materyal, na hindi ang reyna bagkus ang isang mapakikinabangang katulong ng espiritu sa pagsasagawa ng misyon nito.

Maging mapagpasalamat sa Kataastaasan, Na talagang isang Ama sa iyo, sa madamdaming pantaong pananaw din, at inuugoy ka sa pamamagitan ng matatamis na labis-na-kaligayahan upang maitago sa iyo ang nakapananakot sa iyo ng mundo. Mahalin mo Ako nang lalu’t lalo pa. Nadala kita sa kalihiman ng Aking kabataan na mga taon. Nalalaman mo ang lahat tungkol sa Ina. Mahalin mo Ako bilang anak na babae at kapatid sa ating kapalaran ng mga biktima. At mahalin nang may perpektong pagmamahal ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Ang pagpapalà ng Ama, ng Anak, ng Espiritu ay dumaraan sa Aking mga kamay, may pabango ng Aking makainang pagmamahal para sa iyo at bumababa ito at tumitigil  ito sa iyo. Maging sobrenatural na masaya.»

(77)070610/022713/032813

Sunod na kabanata.