444. Pagdating sa Capernaum.

Hunyo 4, 1946.

Hindi ko alam kung ito ay kusa o dahil siya ay napasabihan ng iba, si Porphirea ay nasa maliit na baybayin ng Capernaum nang ang mga bangka ay dumating doon, at sila ay tatlo sa halip na dalawa, na nagawa akong mag-isip na may isang tao na pumuntang nauna na sa iba sa Capernaum, upang magsabi na ang Guro ay darating, at upang kumuha ng isa pang bangka para sa mga babae at kay Marjiam. At kasama ni Porphirea ay ang mga anak na babae ni Felipe, si Mirjiam ni Jairus, bilang karagdagan sa ina nina Santiago at Juan.

Ngunit ang aking atensiyon ay nakuha ni Porphirea na, di inaalintana ang maliliit na alon na humahampas sa baybayin nang may masaya at medyo pangahas na mga sampal, dahil ang lawa ay hindi pa ganap na kalmante, ay pumunta sa tubig, hanggang sa kanyang mga tuhod, at siya ay sumandal sa bangka, kung saan nakasakay si Marjiam, at hinahalikan siya nagsasabing: «Mamahalin din kita sa katauhan niya¹. Aking mahal na anak, mamahalin kita sa katauhan ng lahat!» at siya ay labis na naaantig nang sinasabi ito. At nang ang bangka ay kaagad tumigil, at ang mga taong nakasakay dito ay nakababa, si Porphirea ay niyakap si Marjiam, dahil ayaw niyang ipamahala sa ibang tao ang magawa ang bata na maramdaman niya na siya ay labis na minamahal.

Pagkatapos sinamahan niya ang grupo ng iba pang bangka upang pagpitaganan ang Guro at magawa niya ito bago magawa ng mga tao ng Capernaum at ng maraming mga disipulo, na matagal na panahon nang naghihintay para sa pagdating ng Guro, na si Jesus ay kanilang ariin, pinagkakaitan ang mga babaeng disipulo ng lugod na Siya ay mapasa kanilang mga sarili. Ang mga babae ay nagsisiksikan sa paligid ng Guro, at tanging ang mga bata lamang ang nakakalusot sa kanilang pabilog isinisiksik ang kanilang maninipis na katawan sa pagitan ng mga babae at kung gayon nararating si Jesus, Na unti-unting lumalapit sa bahay.

Dahil ngayon ay kaagahan ng umaga, wala pang maraming tao sa mga kalsada; karamihan sa kanila ay mga babae patungo sa pontanya o sa palengke, napalilibutan ng kanilang hukbo ng mga bata, o ng ilang mga mangingisda, na mga bumabalik dinadala ang kanilang mga sagwan at mga lambat sa mga bangka, upang maihanda ang mga ito sa pangingisda sa gabi. Ngunit wala rito ng mga kilala, maliban kay Jairus, na lumalapit nang magalang upang pagpitaganan si Jesus at maisaad ang kanyang kaligayahan, dahil napakinggan niya na ang Guro ay mananatili nang mga ilang linggo, pupunta sa gabi sa mga bayan sa lawa, upang magsalita sa umaga, babalik sa Capernaum upang makapagpahinga. Ngunit si Jairus, dahil sa paggalang na nakukuha niya sa kanyang mga kababayan, ang unang nagtagumpay na mailagay ang kanyang sarili sa tabi ni Jesus.  At siya ay nagtagumpay sapagkat tinulak niya sa tabi nang may makaamang awtoridad ang kanyang anak. Pagkatapos niya ang mas maimpluwensiyang mga disipulo ay nakasáma kay Jesus, ibig sabihin, ang mga tao na kung kanino, dala ng likas na pagkilos ng katarungan, isinusuko ng ibang mga tao ang unang mga lugar pagkatapos ng mga apostol, ibig sabihin ang matandang pari na si Juan (ang dating ketongin), si Stephen, si Hermas, Timoneus, si Juan na anak ni Naomi, si Nicolaus at ang mga pastol na disipulo, na lahat naririto, maliban sa dalawa na lumakad patungo sa Lebanon.

Si Jesus ay nagka-interes tungkol sa iba, sa mga wala rito, at Siya ay nagtatanong tungkol sa kanila sa kanilang mga kasamahan. Sila ba ay masigasig pa rin? O! napaka! Sila ba ay nagpapahinga sa bahay? Hindi. Sila ay nagtatrabaho sa kanilang mga bayan o sa malapit na mga nayon gumagawa ng bagong mga disipulo. At ano ang tungkol kay Ermasteus? Si Ermasteus ay pumunta sa tabi ng baybayin at patungo siya sa kanyang sariling bayan. Kasama niya si Jose, ang disipulo mula sa Emmaus, at ibig nilang magsalita tungkol sa Tagapagligtas sa buong mga baybayin, at sila ay sinamahan ng kanilang dalawang kaibigan na si Samuel at Abel, na ibig ipakita kung ano ang magagawa ng Panginoon, dahil ang isa ay dating pilay at ang isa isang ketongin.

Mga tanong at mga kasagutan, at ang daan ay hindi sapat upang maubos ang lahat, ni ang bahay ni Tomas sa Capernaum ay hindi matanggap ang napakaraming tao na ngayon ay nagsisiksikan sa paligid ng Guro, Na bumalik pagkaraan ng gayong katagal na pagkawala. At si Jesus ay nagpasyang pumunta sa kabukiran, upang makasama Niya ang lahat, nang walang pinipili.

220411

 ¹ Si Porphirea ay tinutukoy ang lolo ni Marjiam, na kamamatay pa lamang.Sunod na kabanata