lazarus

Ang Pasyon
pilate
Ang Pagpapako sa Krus

crucifixion
Ang Muling Pagkabuhay
Ang Pagluluwalhati

 

 

last supper
agony
lazarus
crucifixion

 

 

crucifixion
assumption
resurrection

 

pentecost
Unang Pahina